Įstatai

Asociacijos „Škoda Auto Klubas“

ĮSTATAI

1.         Bendrosios nuostatos

1.1.    „Škoda Auto Klubas“ (toliau – Klubas) yra savarankiška, savanoriška asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.

1.2.    Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Jis turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą. Klubas turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Klubo prievoles.

1.3.    Klubas yra ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Klubas gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.4.    Klubo teisinė forma – asociacija.

1.5.    Klubo veiklos trukmė neterminuota.

1.6.    Klubo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7.    Klubas turi savo simboliką – Klubo vėliavą, Klubo lipduką, Klubo automobilio numerių rėmelius ir Klubo nario korteles, kurių formą ir naudojimo tvarką tvirtina Klubo Valdyba.

2.         Klubo tikslai, uždaviniai, veiklos sritys ir rūšys

2.1.    Suburti ir vienyti Škoda markės automobilių savininkus ir jais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius su kitose šalyse esančiais Škoda markės automobilių klubais.

2.2.    Populiarinti Škoda markės automobilius Lietuvoje.

2.3.    Sudaryti sąlygas Škoda markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti.

2.4.    Skatinti saugų eismą ir kelti Lietuvos automobilių vairuotojų kultūrą.

2.5.    Teikti organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams (toliau – Nariai).

2.6.    Nariams suteikti galimybę naudotis Klubo partnerių teikiamomis nuolaidomis.

2.7.    Klubas renka, kaupia ir platina su įvairiais Škoda modeliais susijusią informaciją.

2.8.    Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant poreikiui leidžia leidinius, bendrauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais.

2.9.    Klubas atskiriems veiklos projektams įgyvendinti Klubo valdybos (toliau – Valdyba) pritarimu gali rinkti susirinkime numatytą tikslinę rinkliavą.

2.10.     Informacija susijusi su Klubo veikla, skelbiama Klubo interneto svetainėje.

2.11.     Klubo veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

2.12.     Veiklos rūšys:

2.12.1.Kitas spausdinimas (18.12);

2.12.2.Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (45.20);

2.12.3.Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba (45.32);

2.12.4.Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61);

2.12.5.Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.62);

2.12.6.Užsakomas pardavimas paštu arba internetu (47.91);

2.12.7.Taksi veikla (49.32);

2.12.8.Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39);

2.12.9.Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas (52.21.20);

2.12.10. Poilsio namų veikla (55.20.10);

2.12.11. Vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);

2.12.12. Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (55.30)

2.12.13. Pagaminto valgio tiekimas renginiams (56.21);

2.12.14. Kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);

2.12.15. Knygų leidyba (58.11);

2.12.16. Kita leidyba (58.19);

2.12.17. Reklamos agentūrų veikla (73.11);

2.12.18. Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11);

2.12.19. Turistinių autobusų nuoma (77.12.20)

2.12.20. Kelionių agentūrų veikla (79.11);

2.12.21. Ekskursijų organizatorių veikla (79.12);

2.12.22. Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);

2.12.23. Sporto įrenginių eksploatavimas (93.11);

2.12.24. sporto klubų veikla (93.12);

2.12.25.    Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

2.13.     Veiklą, kuri yra licencijuojama arba kuriai yra būtini kitokie leidimai, Klubas gali vykdyti gavęs atitinkamas licencijas ir/ar leidimus.

3.         Klubo teisės ir pareigos

3.1.    Klubas gali:

3.1.1.   Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais platinti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

3.1.2.   Valdyti, naudoti jam priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3.   Turėti atsiskaitomąją, valiutinę ir kitas sąskaitas bankuose įstatymų numatyta tvarka;

3.1.4.   Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.5.   Galima steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, filialus;

3.1.6.   Steigti visuomenės informavimo priemones;

3.1.7.   Jungtis į klubų sąjungas ir išstoti iš jų;

3.1.8.   Stoti į tarptautines organizacijas;

3.1.9.   Steigti filialus, atstovybes;

3.1.10.   Pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti Klubui būtiną kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, samdyti asmenis Klubo veiklai;

3.1.11.   Gauti paramą ir teikti labdarą.

3.2.    Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys ją finansiškai.

3.3.    Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius nurodė. Kitu atveju pinigai naudojami įstatuose išvardintiems tikslams įgyvendinti. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei Klubo įstatuose yra nustatyta, tikslams.

3.4.    Klubas atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.5.    Klubui draudžiama:

3.5.1.   neatlygintinai perduoti Klubo turtą nuosavybėn bet kuriam Nariui, Klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

3.5.2.   mokėti Klubo steigėjui ar Nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Klubo turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3.5.3.   Klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginimas už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

3.5.4.   suteikti paskolas, įkeisti Klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata taikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba LR įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

3.5.5.   skolintis pinigų iš Nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

3.5.6.   skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

3.5.7.   pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

3.5.8.   parduoti Klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

3.5.9.   steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

3.5.10.   vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

3.5.11.   vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, bei pagal jų kanonus, statusus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijos, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

3.5.12.   ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytais atvejais.

3.6.     Su Nariais susiję asmenys:

3.6.1.   Narių – fizinių asmenų artimų giminaičių, sutuoktinio, sugyventinio, sutuoktinio ar sugyventinio artimiausi giminaičiai.

3.6.2.   juridiniai asmenys, kurie turi daugiau kaip pusę balsų Nario – juridinio asmens organe.

3.6.3.   juridiniai asmenys, kurių valdymo organuose daugiau kaip pusę balsų turi narys, ir aukščiau nurodytas asmuo ar asmenys kartu.

4.         Narių stojimo į Klubą ir pašalinimo iš jo tvarka bei sąlygos

4.1.    Nariu gali tapti bet kuris 18 metų sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, susipažinęs ir sutinkantis su Klubo įstatais. Jei asmuo yra laikinai netekęs vairuotojo pažymėjimo, jo narystės klausimą sprendžia Valdyba.

4.2.    Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo nariais ir įgyja nario statusą.

4.3.    Asmuo, norintis tapti Nariu, pateikia Valdybai prašymą dėl įstojimo į Klubą ir savo nuotrauką.

4.4.    Asmens Prašymas išnagrinėjamas sekančio Valdybos susirinkimo metu, bet ne ilgiau kaip per 90 dienų. Apie tikslią datą asmuo informuojamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

4.5.    Asmuo gavęs neigiamą atsakymą dėl narystės Klube, turi teisę žinoti priežastis, dėl kurių Nario statusas jam nebuvo suteiktas.

4.6.    Asmuo Nariu tampa nuo Valdybos susirinkimo protokolo patvirtinimo dienos. Protokolą tvirtina Klubo Prezidentas.

4.7.    Asmuo, tapęs Nariu, įsipareigoja laikytis Klubo įstatų ir per 15 dienų nuo įstojimo į Klubą dienos sumokėti stojamąjį mokestį.

4.8.    Asmeniui, įstojusiam į Klubą ir sumokėjusiam stojamąjį nario mokestį, išduodamas Nario pažymėjimas (nuolaidų kortelė), automobilio skiriamieji ženklai – lipdukas, numerių rėmeliai. Pažymėjimo galiojimas yra vieneri metai nuo įstojimo į Klubą dienos.  Pažymėjimas pratęsiamas Nariui sumokėjus metinį Nario mokestį iki tam paskirtos dienos.

4.9.    Narys bet kada gali išstoti iš Klubo, raštu pateikęs prašymą Valdybai.

4.10.      Narys iš Klubo šalinamas Valdybos sprendimu (išskyrus atvejį nurodytą 4.10.2 punkte), jei:

4.10.1.   Nesilaiko Klubo įstatų;

4.10.2.   Nesumokėjo metinio nario mokesčio pagal Klubo įstatuose nustatytą mokesčių mokėjimo tvarką;

4.10.3.   Jei jo veikla nesuderinama su Klubo tikslais;

4.10.4.   Kitais atvejais, kuriuos Valdyba ar Visuotinis narių susirinkimas pripažįsta svarbiais.

4.11.     Pasibaigus narystei Klube, asmuo privalo su Klubu nedelsiant pilnai atsiskaityti. Nario mokesčiai, kitas Klubui perduotas turtas ir lėšos jam negrąžinami.

4.12.     Pašalintas iš Klubo Narys gali vėl stoti į Klubą vadovaudamasis šių įstatų 4.3-4.7 punktais.

4.13.     Visų Narių teisės yra lygios, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio stojamąjį ir nario mokestį jie moka ar kokio dydžio paramą jie teikia.

5.         Narių  mokesčių dydžio nustatymo bei mokėjimo tvarka

5.1.    Nario mokesčiai yra stojamasis nario mokesti ir metinis nario mokesti.

5.2.    Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir mokamas stojant į Klubą. Sumokėjus stojamąjį mokestį, narys metams įgyja Nario statusą ir papildomai mokėti metinio mokesčio nereikia.

5.3.    Klubo metinį mokestį moka visi Nariai be išimties nuo antrų narystės metų.

5.4.    Narys metinį narystės mokestį už ateinančius narystės metus privalo sumokėti iki einamųjų narystės metų pabaigos likus 15 d. Nesusimokėjus nario mokesčio iki nurodytos datos, narys šalinamas iš Klubo.

5.5.    Už Narių mokesčių mokėjimo grafiką atsakinga Valdyba.

5.6.    Jei Narys negali sumokėti metinio mokesčio, jis gali Valdybai pateikti prašymą pratęsti mokėjimo laiką (ne ilgiau kaip 3 mėnesiams). Nario pažymėjimas išduodamas tik sumokėjus metinį mokestį.

5.7.    Jeigu Narys sumokėjo nario mokestį už kelis metus į priekį, jam išduodamas pažymėjimas, galiojantis tiek, už kiek metų yra sumokėta.

5.8.    Mokesčių dydžius nustatymo tvarka:

5.8.1.   mokesčio dydį nustato Valdyba;

5.8.2.   mokesčio dydis nustatomas paskutiniojo einamųjų narystės metų susitikimo metu, kuris turi būti surengtas ne vėliau gruodžio 1 d. Nariai informuojami apie naujus mokesčių dydžius;

5.8.3.   mokesčio dydis nustatomas ateinantiems narystės metams ir galioja nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5.8.4.   mokesčių dydžiai gali būti nustatomi ir kitų Valdybos susirinkimų metu;

5.8.5.   Jei einamaisiais narystės metais Valdyba nenustato naujų mokesčių dydžių iki 5.8.2 punkte nurodytos dienos, tai sekantiems narystės metams galioja tie patys mokesčių dydžiai.

5.9.    Metinis nario mokesti, Valdybos sprendimu, gali būti sumažintas individualiam Nariui.

6.         Narių teisės ir pareigos

6.1.    Visi Nariai turi lygias teises.

6.2.    Narys turi teisę:

6.2.1.   dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime. Kiekvienas narys turi vieno balso teisę;

6.2.2.   rinkti ir būti renkamas į visus Klubo valdymo organus, jei Narys atitinka, įstatuose 9.3. ir 10.2. punktuose minėtus reikalavimus.

6.2.3.   naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

6.2.4.   susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą, prieš tai pateikęs raštišką prašymą;

6.2.5.   reikšti savo nuomonę bei pateikti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;

6.2.6.   pateikti Prezidentui bei Valdybai prašymą pratęsti mokėjimo laiką, jei negali laikinai arba laiku sumokėti nario mokesčio;

6.2.7.   išstoti iš Klubo. Išstojusieji bei pašalinti iš Nariai neturi teisės į Klubo turtą.

6.3.    Narių pareigos:

6.3.1.   laikytis Klubo įstatų;

6.3.2.   laiku mokėti Valdybos nustatytą metinį nario mokestį;

6.3.3.   siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, organizuoti Klubo renginius, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;

6.3.4.   informuoti Klubo Prezidentą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ar kitus pasikeitimus. To nepadarius, senuoju adresu išsiųstas pranešimas bus laikomas įteiktu;

6.3.5.   būti tolerantišku kitų Narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;

6.3.6.   gerbti Klubo valdymo organų sprendimus;

6.3.7.   nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Klubo tikslais.

7.         Klubo organai

7.1.    Klubo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Prezidentas.

8.         Visuotinis narių susirinkimas

8.1.    Visuotinis narių  susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susitikimo laikas suderinamas iš anksto, atsižvelgus į kiekvieno iš Narių pageidavimą.

8.2.    Visuotinis narių susirinkimas:

8.2.1.   keičia Klubo įstatus;

8.2.2.   keičia Klubo buveinę;

8.2.3.   skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, Prezidentą;

8.2.4.   teikia Valdybai pasiūlymą dėl asmens pašalinimo iš Klubo;

8.2.5.   teikia Valdybai pasiūlymus dėl kitų ne pelno organizacijų steigimo, visuomenės informavimo priemonių steigimo ir kūrimo;

8.2.6.   teikia Valdybai pasiūlymus dėl įstojimo į sąjungas, tarptautines organizacijas;

8.2.7.   priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

8.2.8.   tvirtina Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei lėšų paskirstymą;

8.3.    Visuotinis narių susirinkimas gali teikti siūlymus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Narių.

8.4.    Visuotinio narių susirinkimo metu sprendimai priimami Narių balsų dauguma. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai dėl Klubo įstatų keitimo, dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos priimamai ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Narių balsų dauguma.

8.5.    Jeigu į Visuotinį narių susirinkimą nesusirenka reikiamas kvorumui Narių skaičius, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Narių.

8.6.    Gali būti šaukiami neeiliniai Visuotiniai narių susirinkimai.

8.7.    Visuotinio narių susirinkimo posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Prezidentas. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių Narių sąrašas su jų parašais. Visuotinio narių susirinkimo protokolus saugo Prezidentas.

9.         Valdyba

9.1.    Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Į Valdybą renkami 5 Nariai.

9.2.    Valdyba renkama Visuotiniame narių susirinkime dvejiems metams.

9.3.    Valdybos nariu gali būti bet kuris Narys.

9.4.    Valdybos funkcijos:

9.4.1.   rengia naujas Klubo įstatų redakcijas;

9.4.2.   priima sprendimą dėl asmens priėmimo į Narius ir pašalinimo iš Narių;

9.4.3.   priima sprendimus dėl kitų ne pelno organizacijų steigimo, visuomenės informavimo priemonių steigimo ir kūrimo;

9.4.4.   priima sprendimus dėl įstojimo į kitas sąjungas, tarptautines organizacijas;

9.4.5.   priimti sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo,

9.4.6.   siūlo Klubo veiklos metinę programą ir strategiją bei lėšų paskirstymą;

9.4.7.   šaukia kasmetinį visuotinį narių susirinkimą;

9.4.8.   renka ir kaupia Narių išsakytas idėjas bei nuomones;

9.4.9.      pateikia konsoliduotas idėjas bei pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;

9.4.10.   sudaro Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;

9.4.11.   rengia Valdybos narių posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas;

9.4.12.   koordinuoja Klubo veiklą;

9.4.13.   prižiūri mokesčių mokėjimo tvarką;

9.4.14.   sprendžia visus Visuotinio narių susirinkimo numatytus ir Valdybos kompetencijai priskirtus uždavinius.

9.5.    Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nesibaigus kadencijai apie tai raštu įspėjęs Valdybą ir Prezidentą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos nariui išrinkti.

9.6.    Jei Valdybos narys nesilaiko Klubo įstatų ar nevykdo savo pareigų, Valdybos ar 1/2 Narių grupės iniciatyva turi teisę siūlyti Visuotiniam narių susirinkimui atšaukti jo Valdybos nario statusą. Tokiu atveju nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas Valdybos nariui išrinkti.

10.      Prezidentas

10.1.  Prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas. Prezidentas renkamas dvejiems kalendoriniams metams.

10.2.  Prezidentu renkamas vienas iš Klubo valdybos narių.

10.3.  Klubo Prezidento įgaliojimai ir funkcijos:

10.3.1.   atstovauja Klubą santykiuose su kitais asmenimis, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, taip pat sudaro sandorius Klubo vardu; atidaro ir uždaro Klubo sąskaitas bankuose.

10.3.2.   šaukia Valdybos posėdžius;

10.3.3.   saugo Visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos posėdžių protokolus;

10.3.4.   koordinuoja naujų narių įstojimo tvarką;

10.3.5.   įteikia nario pažymėjimus Nariams;

10.3.6.   pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Klubo metinę ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta:

10.3.6.1.  informacija apie Klubo veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

10.3.6.2.  Narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

10.3.6.3.  Klubo metinė finansinė atskaitomybė.

10.3.7.   vadovauja Visuotiniam narių susirinkimui;

10.3.8.   analizuoja Klubo veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;

10.3.9.   sudaro sutartis su Klubo darbuotojais.

10.3.10. Klubo Prezidentą Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai arba jis gali atsistatydinti pateikęs raštišką prašymą.

10.3.11. Jeigu Klubo Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali laikinai (iki 3 mėnesių) atlikti savo pareigų, jį pavaduoja Klubo Prezidento laikinai paskirtas vienas Valdybos narys prieš tai informavus Visuotinį narių susirinkimą.

10.3.12. Jeigu Prezidentas dėl tam tikrų priežasčių negali atlikti savo pareigų ilgiau nei 3 mėnesius, šaukiamas neeilinis Visuotinių narių susirinkimas, kurio metu išrenkamas naujas Prezidentas.

11.      Finansinės veiklos kontrolė

11.1.  Klubo finansinės veiklos kontrolei vykdyti Visuotinis narių susirinkimas gali išrinkti revizorių.

11.2.  Revizorius patikrina Klubo finansinę veiklą:

11.2.1.   tikrina Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės - buhalterinės veiklos dokumentus;

11.2.2.   atlieka bet kokius veiklos patikrinimus Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ar Prezidento pavedimu.

11.2.3.   artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

11.3.  Klubo prezidentas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinius – finansinius dokumentus.

11.4.  Revizoriui už atliekamą darbą gali būti atlyginta.

11.5.  Revizorius privalo saugoti Klubo paslaptis, kurias sužinojo kontroliuodamas Klubo veiklą.

11.6.  Revizorius įstatymo numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Klubo veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

11.7.  Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Klubo veiklą.

11.8.  Klubo Prezidentas privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose nustatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Klubo dokumentus.

12.      Klubo pajamų  šaltiniai ir jų panaudojimas

12.1.  Pajamų šaltiniai:

12.1.1.   Nario metinis mokestis;

12.1.2.   lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;

12.1.3.   kredito įstaigų palūkanos;

12.1.4.   kitos teisėtai gautos lėšos.

12.1.5.   pajamos už Klubo teikiamas paslaugas.

12.1.6.   pajamos gautos iš Klubo vykdomos ūkinės – komercinės veiklos.

12.2.  Klubo lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

12.3.  Klubo lėšos jokia forma negali būti skirstomos, o turtas negali būti perduotas Nariams.

13.      Klubo įstatų registravimas, pakeitimas bei papildymas

13.1.  Klubo įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma. Naujos redakcijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

14.      Klubo likvidavimo tvarka

14.1.  Klubas pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

14.2.  Vienu metu Klubas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.

14.3.  Jeigu klube liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Klubas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

14.4.  Likęs Klubo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Narių reikalavimus dėl Klubo turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Klubo išregistravimo iš juridinio asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, artimiems savo veiklos pobūdžiu arba labdaros organizacijoms bei labdaros ar paramos fondams, kuriuos nustato Visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Klubą.

14.5.  Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Klubo likvidatorius privalo:

14.5.1.   viešai paskelbti nacionaliniame dienraštyje apie Klubo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Klubą bei savo duomenis;

14.5.2.   sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

14.5.3.   perduoti likusį Klubo turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;

14.5.4.   sudaryti Klubo likvidavimo aktą. Klubo likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

14.5.5.   perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

14.5.6.   pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Klubo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus, Klubui išregistruoti.

15.      Skelbimų  ir pranešimų paskelbimo tvarka

15.1.  Klubo skelbimai ir pranešimai skelbiami ir/ar pateikiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais, o jei tokios sąlygos ir/ar terminai nenustatyti – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Kai Klubo pranešimai ir skelbimai yra adresuojami Nariams, jie siunčiami registruotais laiškais arba elektroniniu paštu, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.

15.2.  Tais atvejais, kai pranešimai ir skelbimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

16.      Dokumentų  ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

16.1.  Nariai turi teisę gauti informaciją apie Klubo veiklą.

16.2.  Nariui raštu pareikalavus, Klubas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Klubo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Klubo veiklos ataskaitų, Visuotinių narių susirinkimų, Valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos sprendimai kitų Klubo dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Klubo organų sprendimai.

16.3.  Atsisakymą pateikti dokumentus Klubas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Klubo dokumentų ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

17.      Klubo filialų  ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka

17.1.  Klubo filialas ar atstovybė – yra struktūrinis Klubo padalinys, turi atskirą buveinę ir valdymo organus. Struktūrinis padalinys nėra juridinis asmuo. Klubo struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.

17.2.  Klubo struktūrinį padalinį steigia ar likviduoja Klubo valdymo organas – Prezidentas.

17.3.  Klubo struktūriniam padaliniui leidžiama turėti subsąskaitą. Struktūrinio padalinio turtas apskaitomas Klubo finansinėje atskaitomybėje.

17.4.  Klubo struktūrinio padalinio teisės ir jo santykį su Klubo valdymo organais nusako Civilinis kodeksas.

 

Šie įstatai pasirašyti           2015-03-18        , Vilniuje.

 

Visuotinio narių susitikimo įgaliotas asmuo                                                Tomas Vilda        

                                                                                      (parašas)                              (Vardas, Pavardė)